۲۲ مهارت به لیست اولویت جذب مهاجران استرالیا اضافه شد!

وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرد ۲۲ شغل به لیست با اولویت بالای استرالیا اضافه شده است که بررسی این ویزاهای مهارتی به دلیل کمبود نیروی کار متخصص سریعتر بررسی خواهد شد.

پیش از این لیست اعلامی PMSOL* بیشتر به رشته های پزشکی در دوران پندمیک کرونا اختصاص داشت.

رشته های اضافه شده به لیست عبارتند از:

* Accountant (General) (221111)
* Accountant (Taxation) (221113)
* Accountant (Management) (221112)
* External Auditor (221213)
* Internal Auditor (221214)
* Electrical Engineer (233311)
* Civil Engineer (233211)
* Structural Engineer (233214)
* Geotechnical Engineer (233212)
* Transport Engineer (233215)
* Mining Engineer (233611)
* Petroleum Engineer (233612)
* Surveyor (232212)
* Cartographer (232213)
* Other Spatial Scientist (232214)
* Medical Laboratory Scientist (234611)
* Orthotist / Prosthetist (251912)
* Multimedia Specialist (261211)
* Analyst Programmer (261311)
* Software and Applications Programmers (261399)
* ICT Security Specialist (262112)
* Chef (351311)

*Priority Migration Skilled Occupation List (PMSOL)


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 06/23/2021