اقتصاد استرالیا زیان های ناشی از کرونا را جبران کرد

فوری / اقتصاد استرالیا توانست زیان های ناشی از پندمیک کووید ۱۹ را جبران کند.

تولید ناخالص ملی استرالیا با رشدی فراتر از پیش بینی ها توانسته است در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۸٪ نسبت به سه ماهه انتهایی سال ۲۰۲۰ رشد کند و ۷٪ کاهشی را که در دوران پندمیک کرونا تجربه کرده بود را به طور کامل جبران کند. گزارش منتشر شده از اداره آمار استرالیا نشان می دهد که فعالیت های اقتصادی این کشور اکنون از قبل از پندمیک کرونا بیشتر است.

سرمایه گذاری شرکت ها در وسایل و ماشین آلات در سرعتی بالاتر از سال ۲۰۰۹ یعنی پس از بحران بزرگ مالی رشد کرده است. سرمایه گذاری بخش خصوصی ۵.۳٪ و هزینه کرد خانوارها نیز ۱.۲٪ افزایش یافته است. میزان پس انداز خانوار ها نیز از ۱۲.۲٪ به ۱۱.۶٪ کاهش یافته است که نشان از خوشبینی خانوارها و اعتمادشان به شرایط اقتصادی دارد. اقتصاد کشور استرالیا اکنون ۱.۱٪ بزرگتر از قبل از پندمیک کرونا می باشد.


صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...

Published: 06/02/2021