پیش‌بینی روند واکسیناسیون ایالات استرالیا توسط رسانه گاردین

پیش‌بینی روند واکسیناسیون ایالات استرالیا توسط رسانه گاردین

۸۰ درصد از جمعیت واجد شرایط ایالت نیو ساوت ولز اولین دوز واکسن خود را دریافت کردند. 

بر اساس آخرین پیش بینی ها تا روز ۱۲ اکتبر ۷۰٪ جمعیت و تا روز ۲۴ اکتبر ۸۰٪ جمعیت این ایالت کاملا واکسینه خواهند شد.

بر اساس آخرین پیش بینی رسانه گاردین:

📍در ایالت ویکتوریا تا روز ۱۸ نوامبر ۷۰٪ و تا روز ۱۰ دسامبر ۸۰٪ جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد.

📍در ایالت کوئینزلند تا روز ۱۵ نوامبر ۷۰٪ و تا روز ۵ دسامبر ۸۰٪ جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد.

📍در ایالت استرالیای جنوبی تا روز ۱۲ نوامبر ۷۰٪ و تا روز ۲ دسامبر ۸۰٪ جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد.

📍در ایالت استرالیای غربی تا روز ۱۲ نوامبر ۷۰٪ و تا روز ۱ دسامبر ۸۰٪ جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد.

📍در ایالت تاسمانیا تا روز ۳۰ اکتبر ۷۰٪ و تا روز ۲۱ نوامبر ۸۰٪ جمعیت به طور کامل واکسینه خواهند شد.

چند خبر دیگر در استرالیا که بهتر است بدانید :

Published: 09/15/2021