قرنطینه سیدنی چهار هفته دیگر تمدید شد

فوری / رهبر این ایالت اعلام کرد همانطور که از شواهد مشخص بود، کلانشهر سیدنی برای ۴ هفته دیگر در قرنطینه خواهد ماند.

روز گذشته ۱۷۷ مورد ثبت شده که ۴۶ مورد در دوران مسری بودن بیماریشان در جامعه بوده اند و این عددی است که باید به عدد صفر برسد تا زنجیره ابتلا به پایان برسد.

دولت محلی پاراماتا، جورج ریور و کمپل تاون نیز به مناطق پر خطر اضافه شده است و کارکنان این منطقه حق خروج از این منطقه را برای کار ندارند مگر اینکه شغل ضروری داشته باشند.

در ۸ دولت محلی سایت های ساخت و ساز همچنان تعطیل خواهند بود ولی در مناطق دیگر، سایت های ساخت و سازی که کسی در آن سکونت ندارد می توانند کار خود را دوباره از دوشنبه آغاز کنند.

کسانی که تنها زندگی می کنند می توانند یک نفر را به عنوان همراه خود معرفی کنند و تنها اون شخص می تواند به صورت مکرر به خانه شخص “تنها”* تردد داشته باشد. اون شخص نباید از دولت های محلی پرخطر اعلامی باشد. افرادی که در ۸ دولت محلی پرخطر هستند نیز تنها می توانند یک نفر از همان ۸ دولت محلی را در منزل خود داشته باشند.


صرافی جوادی 

اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 07/28/2021