لینک های مورد نیاز سیدنی نشینان در این روزها

🖇لینک های مورد نیاز سیدنی نشینان در این روزها

جستجوی نوبت دهی واکسن:

اینجا کلیک کنید.

جستجوی تعداد موارد مبتلا و درصد واکسیناسیون در هر سابرب:

اینجا کلیک کنید.

لیست سابرب های ۱۲ دولت محلی پر خطر که محدودیت های بیشتری دارند:

اینجا کلیک کنید.

صرافی جوادی 
اطمینانی که به دنبالش بودید ...


Published: 08/20/2021